Patsaita katsastamassa //
MITÄ OPITAAN?

”PatsasKatsastus on kurkistus oman paikkakunnan lähihistoriaan ja lempeä johdatus historian opiskeluun. Toisaalta aikuisille tekee hyvää tutustua lasten näkemyksiin ja käsityksiin patsaasta ja sen merkityksestä heidän elämässään.”

 — Pia Paananen, sanataideopettaja

Valitse näkökulmasi

1. Kuvataide ja arkkitehtuurikasvatus

Erilaiset, eri aikakausia ja tekniikoita edustavat veistokset ja muistomerkit tarjoavat laajan paletin tutustuttavaa kuvataiteen opetukseen. Niiden koko ja konkretia tekevät lähestymisen helpoksi myös pienemmille. Pahvi sävykkäänä ja edullisena materiaalina luo matalan kynnyksen reliefitekniikan hahmottamiseen.

2. Paikallisuus ja kotiseutu

Oman paikkakunnan menneisyys, tapahtumat, elinkeinot ja ihmiskohtalot tulevat veistosten ja muistomerkkien kautta näkyvästi esiin. Lähestymistavat voivat vaihdella tutkivasta tunnelmoivaan.

3. Ympäristö- ja luonnontieto

Malli tekee lähiympäristöä tutuksi ja auttaa hahmottamaan sen osatekijöitä ja merkityksiä. Tunneside yhteiseen tilaan ja julkisiin taideteoksiin saa mahdollisuuden kehittyä. Itse työpajassa ja sen materiaalivalinnoissa kestävän kehityksen teemoilla on tärkeä sija.

4. Historia

Veistosten ja muistomerkkien kautta päästään paikallistason lisäksi käsiksi myös laajempiin historiallisiin kehityskulkuihin.

PatsasKatsastus rohkaisee tutustumaan omaan ympäristöön ja paikallishistoriaan

Kaisa Kettunen, johtaja / Annantalo

PatsasKatsastus-työpaja yhdistää sana- ja kuvataiteen historiaan ja ympäristöoppiin monilukutaitoa edistävällä tavalla. Työpajan rakenne on väljä ja yksinkertainen, eli se on sovellettavissa eri paikkakunnille, luokka-asteille ja oppiaineisiin helposti.

Pajan ensimmäinen osa on tutustumista paikallisiin veistoksiin tai muistomerkkeihin ja sitä kautta myös omaan asuinympäristöön ja sen historiaan. Silloin kannattaa olla yhteydessä oman paikkakunnan museoihin tai paikallisiin taiteilijoihin tai yhdistyksiin. Monilla museoilla on julkisiin taideteoksiin liittyvää tietoa, tehtäviä ja materiaaleja, joita voi löytyä joko henkilökunnan kautta tai sähköisenä netistä.

Oppilaiden kotoa, sukulaisilta tai naapureilta saattaa myös löytyä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja, jotka liittyvät veistokseen, muistomerkkiin tai sen aiheeseen. Pieni haastattelutehtävä saattaisi jopa kartuttaa kotiseututietoutta ja elävöittää veistoksen tarinaa entisestään.

Pajan rakenteessa otetaan huomioon sekin, että omalla lähiseudulla ei mahdollisesti ole muistomerkkejä ollenkaan. Silloinkin on mahdollista hyödyntää myös verkossa olevia toisten paikkakuntien teoksia ja niihin liittyviä verkkomateriaaleja. Molemmissa tapauksissa tehtävänanto työpajan seuraavaan vaiheeseen on sama: Millaisen patsaan haluaisin paikkakunnalleni?

Oman veistoksen toteutukseen ohjataan pahvireliefitekniikkaa ja kierrätysmateriaaleja käyttäen, mutta toki muutkin materiaalit ja toteutustavat ovat mahdollisia. Jos kyse on ehdotuksesta oman paikkakunnan uudeksi patsaaksi, olisi mukava myös kuulla ja nähdä lasten ehdotuksia teoksen sijoituspaikaksi, mittakaavaksi ja toteutusmateriaaliksi! Ehkäpä joku ehdotuksista olisi jopa mahdollista toteuttaa oikeasti?

Sanataiteen yhdistäminen veistoksiin on mainio ajatus. Sanoilla voidaan herättää henkiin niin olemassa olevat veistokset ja niiden tarinat kuin lasten omat suunnitelmatkin. Oodi tai runo patsaalle voi olla myös oma itsenäinen teoksensa oman kotipaikkakunnan erityislaadulle.

Myös lasten teosten kokoaminen yhteen ja esiin näyttävällä tavalla on hyvä idea. Julkisista taideteoksista syntyy yleensä aina vilkasta keskustelua, koska ne sijoittuvat yhteiseen tilaan ja kuvastavat historian tapahtumia ja aikansa arvoja.

Erilaiset esteettiset näkemykset nousevat yleensä aina myös esiin. Siihen keskusteluun on hyvä saada mukaan myös lasten ääntä. PatsasKatsastuksessa tämä ääni kiteytyy kuviksi ja sanoiksi siitä, mikä oppilaiden mielestä on omassa ympäristössä ja kotipaikkakunnalla tärkeää eli patsaan arvoista.

TOTEUTA OPS:ia

Malli yhdistää niin eri taiteenlajeja, kulttuuriperintöä kuin lähiympäristökasvatustakin. Vuoden 2016 opetussuunnitelmien perusteiden valossa se soveltuu sisällöltään ja muodoltaan useaan eri oppiaineeseen.

 13.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

”Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä. — Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön [–] kulttuurista monimuotoisuutta.”

 

13.4.1 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2, T9

” [tavoite] — rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla.

13.4.9 Kuvataide, oppiaineen tehtävä: Opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 T8

”Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. — Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. [–] kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään”

Valitse osio