Kakkua ja kuohujuomaa //
MITÄ OPITAAN?

”Olen kaikesta opetuksesta iloinen, joka vie luokkahuoneen ulkopuolelle, ja tästä erityisen ylpeä. Oppilaat pääsivät vaikuttamaan sekä koulun että kunnan tasolla tekemällä yhdessä Kiveä näkyväksi.”   

— Päivi Boström, vt. rehtori

Valitse näkökulmasi

1. Kuvataide

Ideoikaa performanssi ja toteuttakaa varusteet kuvataiteen keinoin haluamillanne tekniikoilla. Paikasta ja henkilöstä voi hake inspiraatiota taidekasvatukseen myös muuten: mallipiirustusta, valokuvausta, maalausta…

2. Paikallishistoria

Yksilön elämäntarinaan ja hänelle tärkeisiin paikkoihin tutustuminen tuo historian lähelle ja auttaa samastumaan menneiden polvien elämään. Henkilöhistoriallisen otteen avulla yksittäisen ihmisen vaiheet heijastelevat myös laajempia kehityskulkuja.

3. Kestävä kehitys

Etenkin rakennetut kohteet tuovat perspektiiviä ihmiselämään ja sen tarpeisiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Nuoremmat voivat miettiä, miten päivänsankari pysyi lämpimänä, mistä hän sai käyttövettä ja miten laittoi ruokaa.

4. Käsityöt, tekninen ja tekstiilityö

Päivänsankarin tärkeää paikkaa voi tarkastella myös kädentaitojen kannalta. Tekninen työ saa syvyyttä rakennustekniikan, huonekalujen ja käyttöesineiden tutkimisesta. Tekstiilitöihin saattaa löytyä malleja ja ideoita. Fanjunkarsista löytyi mm. silkkitäkki 1800-luvulta sekä muita Kiven vuokraemännän, Charlotta Lönnqvistin kädentaidonnäytteitä.

5. Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintökasvatuksen osa-alueet saavat lisäarvoa perinneympäristöstä ja siteestä historiallisiin henkilöihin. Siuntiossa eräs paikallinen esikoulu saapuu vuosittain Fanjunkarsin pihalle leikkimään perinneleikkejä ja onpa  torpan salissa järjestetty päiväkodin vuotuiskuvauksetkin.

6. Maantieto

Historiallinen paikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet käsitellä ympäristön muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tielinjaukset, rakennusten vaiheet ja eri aikojen jäljet tuovat konkreettisella tavalla esiin ihmisen tavan toimia ympäristössään ennen ja nyt.

7. Yllätys

Kasvatuksellisen tulokulma voi nousta myös syntymäpäiväsankarin elämästä ja erityispiirteistä. Kiven kohdalla luonnollinen kehys on äidinkieli ja kirjallisuus, mutta henkilöstä riippuen kyseeseen voivat yhtä hyvin tulla vaikkapa liikunta, musiikki tai luonnontieteet. Vain mielikuvitus on rajana!

Kakkua ja kuohujuomaa kutsuu elämykselliseen oppimiseen

Kati Hynönen, Historian ja Yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Aleksis Kiven koulun oppilaiden toteuttama syntymäpäiväjuhla on hyvä esimerkki paikallishistorian hyödyntämisestä, historian elävöittämisestä ja lähiympäristön tuomisesta osaksi koulun toimintakulttuuria. Suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaille annetun vastuun myötä osallistuva ja elämyksellinen oppiminen toteutuu tässä projektissa luovasti.

Syntymäpäivät on aiheena innostava – selkeä kosketuspinta oppilaiden omaan elämään ja kokemusmaailmaan helpottaa suunnitteluun ryhtymistä. Menneisyyden henkilöt, arki ja juhla heräävät henkiin. Historian oppimisen kannalta malli tarjoaa paitsi historiallista eläytymistä myös mahdollisuuden erilaisten lähteiden (kuten kirjeiden, asiakirjojen, valokuvien, ym.) hyödyntämiseen ja tukee näinkin historian taitojen kehittymistä.

Mallin avulla voi luoda monialaisen oppimiskokonaisuuden, jonka voi helposti muokata juuri omaan kouluun sopivaksi. Synttärijuhlien järjestämiseen sopivat usean eri oppiaineen sisällöt ja taidot – vain mielikuvitus on rajana. Synttärit voidaan toteuttaa joko oppitunnin tai kahden mittaisen työnä tai vaihtoehtoisesti laajentaa juhlat hyvinkin suureksi projektiksi (ja tuoda juhliin mukaan suunnittelijoiden ja toteuttajien lisäksi koko koulu ja lähiympäristö).

Mallin monikäyttöisyys kannustaa hyödyntämään paikallishistoriaa ja lähiympäristöä. Se antaa mahdollisuuden ikimuistoiseen tilaisuuteen – kuten oikeassakin elämässä -, joka kannattaa kuvata ja dokumentoida. Osallistujista ei uskoisi olevan pulaa –  synttäreitähän haluavat juhlia kaikki!

TOTEUTA OPS:ia

Kakkua ja kuohujuomaa tuo lähiseudun kulttuuriperintöä esiin henkilöhistorian ja performanssitaiteen kautta. Tarkastelukulmaksi voi valita kiehtovan henkilön, jolla on siteitä ryhmän omaan, päivittäiseen elinympäristöön. Näin paikka, henkilö ja tapahtumallisuus kietoutuvat yhteen ja tuovat paketin niin ryhmän kuin ympäröivän yhteisönkin tietoisuuteen.

Oppiminen koulun ulkopuolella, oikeassa elämässä, kuuluu  monen koulun keskeisiin päämääriin. Kakkua ja kuohujuomaa tuo esiin nuorten monipuolisen osaamisen ja aktiivisuuden. Synttärien kaltaiset, päivittäisestä työskentelystä poikkeavat projektit tukevat parhaimmillaan myös kasvattajien ammatillista kehittymistä.

Vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ottaa kantaa aiheeseen sekä yleisesti että useammankin oppiaineen kautta (OPH 2014):

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

”Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä”

 

15.4.15 Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9: S2 Ympäristön kuvakulttuurit

”Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.”

 

15.4.6 Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9: S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. — Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen–.”

 

 

Valitse osio