Kadonneen jäljillä //
MITÄ OPITAAN?

 Oli pakko saada vastapainoa vakaville lukuaineille. Muutenkin arkkitehtuuri kiinnosti, kun isäni on hyvä piirtämään ja itsekin olen.” — Väinö Hotti, 9C

Päätin jo seiskalla, että otan ysillä arkkitehtuurikurssin lukkariin. Asun 15km päässä  ja nyt tuli monta uutta paikkaa vastaan.”  — Iiris Kosamo, 9D 

 ”Ihan mielenkiintoinen projekti, olin aika innolla mukana. Kävin vapaa-ajallakin kaupungin liepeillä kuvaamassa.” — Toni Tanttu, 9B

Valitse näkökulmasi

1. Historia

Mallin keskiössä ovat paikallishistoria ja sen merkit sekä merkitys nykyajassa. Alakoulussa lähiympäristöä on otettu jonkin verran haltuun, nyt voi kurottaa kauemmas menneisyyteen. Yläkoululaiselle on monesti jo muotoutunut jonkinlainen käsitys lähiseudun historiasta, mutta kiinnostus siihen kaipaa vielä vahvistusta ja rohkaisua.

2. Kuvataide

Toteutuksen painopiste voi olla kuvallisessa ilmaisussa, jolloin valokuvaaminen ja näyttelyn rakentaminen nousevat pääosaan. Näyttelyn toteuttaminen yhteistyössä lähiyhteisön kanssa auttaa ymmärtämään taiteen yhteiskunnallista vaikutusta ja havainnoimaan ympäristöä sekä sen muutosta.

3. Maantieto

Mallia voi mainiosti lähestyä paikkatiedon ja maantieteellisten kysymysten kannalta. Avainasemassa ovat paikkatiedon synty- ja käyttötavat sekä ihmisen ja elinkeinojen aiheuttamat muutokset ympäristössä.

4. Tieto- ja viestintätekniikka

Malli kehittää TVT-taitoja erityisesti mobiililaitteiden käytön, kuvankäsittelyn ja graafisen suunnittelun alalla.

5. Projektinhallinta

Malli tarjoaa erinomaista harjoitusta kaikkeen projektityöskentelyyn. Yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa tuo mukanaan vastuuta. Porvoossa jaoteltiin näkyviin näyttelyrakentamisen eri tehtävät: toisiin vaadittiin sisua, toisiin tarkkuutta, toisiin visuaalista silmää. Nuoret valitsivat kukin itselleen  työtehtävän ja vastasivat sen toteutumisesta projektin loppuun saakka.

Rajoja ylittävä ja osallistava pedagogiikka voi tehdä näkymättömästäkin näkyvää

Marjaana Kangas, Tutkijatohtori, Helsingin Yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Arkkitehtuurin ABC -kurssilla toteutettu projekti on oivallinen esimerkki oppimisympäristöjen laajentumisesta sekä rajoja ylittävästä ja osallistavasta pedagogiikasta. Paikallista miljöötä ja yhteisöä sekä mobiiliteknologiaa hyödyntämällä oppilailla oli mahdollisuus tehdä aikamatka historiaan ja saada aikaan näkymättömästä näkyvää.

Oppilaat tutkivat Citynomadi-sovelluksen avulla tuhoutunutta Gammelbackan kartanoaluetta ja saivat mahdollisuuden eläytyä monin tavoin paikan historiaan ja sen arkkitehtuuriin.

Projekti näytti kiteyttävän rajoja ylittävän pedagogiikan perusidean. Se lähtee ajatuksesta, että oppimisympäristöjen kehittämiseksi koulussa tehdään mielekästä yhteistyötä lähiympäristössä olevien toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Rajoja ylittävässä pedagogiikassa opettaja on moniammatillisen yhteistyön pedagoginen johtaja, joka koordinoi yhteistyötä ja huolehtii siitä, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat.

Projekti tuki monin tavoin myös osallistavan pedagogiikan lähtökohtia, jotka nostavat keskiöön oppilaan toimijuuden ja aktiivisen osallistumisen. Oppilaat saivat mahdollisuuden toimia aloitteellisesti, tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta. Paikallishistoriaan tutustumisen ohella he kulkivat maastossa kartan avulla ja toteuttivat näyttelyn kuvamateriaalin. Projektin voi näin ollen nähdä palvelevan myös kuvataiteen ja maantieteen oppisisältöjä.

Projekti oli omiaan tukemaan myös oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kuten luovuuden, ongelmanratkaisu- ja mediataitojen kehittymistä. Osallistavassa pedagogiikassa oppimisen tavoitteet ja prosessit tehdään myös näkyviksi ja jaettaviksi, mikä kulminoitui näyttelyn rakentamiseen.

Arkkitehtuurin ABC -kurssin projektissa eivät oppineet vain oppilaat, vaan jokainen projektiin osallistunut – oppilaat, opettaja, yhteistyökumppanit ja näyttelyssä kävijät.

Voisi olettaa, että niille 4-luokkalaisillekin, jotka olivat näyttelyn ensimmäiset vieraat, valokuvat avasivat aivan uuden ulottuvuuden alueella sijaitseviin paikkoihin ja alueen paikallishistoriaan. Ehkä heillekin näkymättömästä tuli uudella tavalla näkyvää.

TOTEUTA OPS:ia

Suhde omaan ympäristöön määrittyy yläkouluikäisillä usein arkisten tilanteiden ja toiminnallisuuden kautta: Missä on hyvä tie pyörälle tai mopolle? Mitä kautta pääsee nopeimmin? Missä on sopivan rämää ja jännittävää? Missä saa olla rauhassa ilman aikuisten valvontaa?

Oman lähiympäristön koko kirjon ja etenkin sen menneiden vaiheiden tuntemus voi silti olla vielä hajanaista. Alakoulusta on monelle jäänyt mieleen jotakin, mutta henkilökohtainen kokemus ympäristön moninaisuudesta ja sen muutoksesta on vasta kehittymässä.

Varsinkin suurissa yläkouluissa oppilaat saattavat tulla laajalta alueelta. Koulun lähiympäristöstä saattavat tulla tutuiksi vain piha ja lähin kauppa ostoskeskus.

Kadonneen jäljillä on etenkin yläkoululaisille sopiva yhteistyömalli, jossa lähdetään tutkimusretkelle lähialueen menneisyyteen. Uusia, kiinnostavia paikkoja voi löytyä sekä paikallisille että kauempaa tuleville nuorille.

Malli sopii vuoden 2016 opetussuunnitelmien perusteiden mukaan myös monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Olennaista on menneisyyden jälkien dokumentointi ja alueen historian avaaminen muullekin yleisölle kuin omalle ryhmälle.

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, Perusopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

”Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan.”  

 

15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä. Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen

”Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa”.

15.4.6 Maantieto, oppiaineen tehtävä

”Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.”

Valitse osio