Arkkitehdit asialla //
MITÄ OPITAAN?

”Tavoitteena on saada lapset ja nuoret – ja miksei aikuisetkin – huomaamaan oman lähiympäristönsä ja rakennetun ympäristön. Mistä se koostuu, ja miten siihen voi vaikuttaa?”

– Riitta Kosonen, arkkitehti

Valitse näkökulmasi

1. Kuvataide ja arkkitehtuurikasvatus

Materiaaleja ja tekniikoita, suunnittelua, taloja ja tiloja, maisemia, mittakaavaa… Malli antaa monipuolisen johdatuksen arkkitehtuurin osa-alueisiin ja arkkitehdin työnkuvaan. Osallistujat pääsevät kokeilemaan omia siipiään niin yksittäisen tilan kuin isomman, yhteisen kokonaisuuden luomisessa.

2. Ympäristöoppi

Paja antaa mahdollisuuden tutkia oman lähiympäristön luonnetta, ominaisuuksia ja rakennetta ja vertailla sitä muunlaisiin ympäristöihin. Yhdessä pohditaan myös erilaisten paikkojen merkityksiä, niihin liittyviä tuntemuksia, sosiaalisia vaikutuksia sekä niiden syitä.

3. Matematiikka

Mittakaava ja sen käyttömahdollisuudet tulevat tutuiksi helposti lähestyttävällä ja konkreettisella tavalla. Erilaisten rakennelmien myötä esiin nousee myös monia muita geometrian perusteita, niin ongelmia kuin ratkaisujakin.

4. Käsityö

Pienoismallien suunnittelussa ja rakentelussa pääsevät luovuus ja näpertely valloilleen! Tutuiksi tulevat erilaiset materiaalit, pinnat ja tunnut sekä tekniikat yhdistää ne toisiinsa vision mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Arkkitehtuurikasvatus – matka jaetuista kokemuksista yhteiseen kehittämiseen

Eeva Astala, Arkkitehtuurin läänintaiteilija / Taiteen edistämiskeskus

Kylä ja kaupunki -työpajassa keskiöön nousee arkkitehtuurin havainnointi ja sen merkitysten pohtiminen. Kun työskentelyn lähtökohdaksi otetaan lasten oma lähiympäristö ja siihen liittyvät tunnekokemukset, ymmärretään, että arkkitehtuuri on paljon muutakin kuin kanonisoituja monumenttirakennuksia.

Arkkitehtuuria on koko rakennettu ympäristömme, kaikki ovenkahvoista liikenneympyröihin ja kokonaisiin kaupunkeihin. Kylä ja kaupunki -työpajassa kasvaa tietoisuus siitä, että lähes koko ympäristömme on suunniteltu. Mikään ei ole sattumanvaraista, kaikesta on tehty ja tehdään päätöksiä – ja kuten tässäkin työpajassa – ryhmätyönä.

Työpajassa käsitellään erilaisten ympäristöjen luonnetta sekä erilaisia asumisen preferenssejä. Miten kylät eroavat kaupungeista? Miten hyvät paikat eroavat huonoista?

Tärkeää on oppia tunnistamaan ja tekemään näkyväksi ympäristön kokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Kokemukseen vaikuttavat niin paikkojen esteettiset, eli eri aistein havaittavat, kuin toiminnallisetkin ominaisuudet. Erityisesti epämiellyttävistä paikoista keskusteltaessa on hyvä pohtia myös, miten paikkoja voidaan parantaa. Ratkaisukeskeisyys ja olemassa olevan ympäristön kehittäminen ovat iso osa arkkitehdin työtä.

Myös lapset tekevät luovia ja teräviä havaintoja ympäristöstään. Lasten ideat ja ehdotukset voisi välittää jopa kunnan kaavoittajien tai päättäjien tietoon. Miltä kuulostaisi esimerkiksi lasten ja nuorten oma arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, joka ohjaisi osaltaan tulevaisuuden rakentamista kotipaikkakunnalla?

TOTEUTA OPS:ia

Malli yhdistää luonnontieteitä, luovuutta, kädentaitoja ja visuaalista hahmottamista monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Opetuksen kannalta se sopii erityisesti 3-6 –luokkalaisille, joilla hienomotoriikka, matematiikka sekä taito pitkäjänteiseen työskentelyyn alkavat jo olla hallussa.

Vuonna 2016 voimaan tulevissa opetussuunnitelmien perusteissa rakennettua ympäristöä ja muita mallin keskeisiä sisältöjä käsitellään mm. seuraavien oppiaineiden kohdalla:

14.4.5 Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6: S4 Ympäristön tutkiminen

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön […]”.

 

14.4.4 Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6: S4 Geometria ja mittaaminen

”Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.”

14.4.11 Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6: S2 Ympäristön kuvakulttuurit

”Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.”

14.4.12 Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6: S1 Ideointi

”Suunnittelussa […] hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä […] yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja.”

Valitse osio